لیست نمایندگی ها

آقای نژادرضا

واحد بازرگانی
واتس اپ 09367186861

انجمن داروسازان حکیم جرجانی

واحد بازرگانی
01732157861-32139994

پخش دارویی بنیان بهداشت آلفا

واحد بازرگانی
40779180

پخش سراسری تجهیزگران طب نوین

واحد بازرگانی
44506134 -

پخش مفید دارو آریا فارمد

واحد بازرگانی
0513165

سبز پویان طبیعت دراک

واحد بازرگانی
07138257861

شرکت پخش مهدارو

واحد بازرگانی
01133311823

شرکت پخش مهستان(ساینا)

واحد بازرگانی
88510233

شرکت پخش نیکان درمان یکتا

واحد بازرگانی
88767671

شرکت خاتون هفت دریا

واحد بازرگانی
04533254167

شرکت داروسازان التیام

واحد بازرگانی
44545760

عارف دارو قائم

واحد بازرگانی
03133385213